Last updated: Tue Nov 7 14:29:14 2017

CS4115 Mid-Term Exam Results

CS4115 Mid-Term Exam Results
The following table reflects the inital cut at scanning the bubble sheets from the mid-term test. Some points:

Bogus IDs

The following IDs are most likely scanned incorrectly. If you're not in the table below and your ID looks similar to one of these please let me know.
  1. (All IDs recognised)
ID Mark Scanned
086728417aaadddxcabaddbbbxdcc
1214375809bcaccxabcxxcxaaaxbxd
1313551112babadaaecbccbxbdbbda
1314842715xdcaadcxbbbaddxaadxa
1413840911ccaaaaxcbacddaccdxaa
1413880812cbaaabccbaadadccaxba
1415099910addcbbdaaabdcddaacac
1415132409ccdabaaxbacccbbdbbaa
1415962708dbxxxacxdxabxxcbadxd
1416313601dccbabbdaaaccadbbabd
1416707707abbaxababaabdcaddaac
1417067110bcdxbbdaxcbxdbacabac
1419904114dbbbdaxadcaabadbbxdd
1512305719ccabdbdbcdbdddaaabad
1514160804bbaadcdaaccxabbabxcb
1514243414aadddaxxabaadbbbxdbc
1514369409bcabdbdbcdbaxababaaa
1514392913xcacdxdbxxxbddaaaxxd
1514719314dbabcaacddabbcbxaxdd
1514782716dbabbaacdaaddcbdaadx
1514894709dbcbaaccbbbdaadcaddc
1515076302cdadcbaxaddcbacdbdab
1515512913bddaddbacxxdxxbdbbxa
1515697409xxbdaacxddcaabbxcxbx
1515770910dbbbxbadaaacdcxxbxbx
1515866710dcdbadcxbbbddabcadbd
1516038608badaxbcxcxbdccdcaxax
1516115309cddaxxxxbcaaaabdxxxx
1516157915cddacaxddcxabbbxaxda
1516878607cdcacxxabcadxdxcacxx
1516886718bbaaxdccbbbdddccadaa
1517496406cxxdxdxaxaxxbxxxxxxx
1517500612babadxaaccxdaxbdbxxa
1517697518cdbdaadccddaabacbbxc
1517783107cbbbbaaxadxcdcxxbbdx
1518184705cddcxbcxbxxxaabbxxxx
1707385513xcaxdadbxdbdxdbbabad
1707774518dbabcaadddacdcbdaxda
1707898916bdabadxxbbbdddccadad
1707930612dxxbdacaxcabdxdbbadx
1708011813bbdxxbdxbxaxxddcadaa
1708320617xcacdbdbadbdddaaabad
1708321409bcaxdxabxdaxxaaaabbx
1708325716ccaddcdbxaxdxdaaabaa
1708822413xdaaadcxbabxdcxbabaa